Ověřeno zákazníky:

 

NEJPRODÁVANĚJŠÍ:

Vynikající český vodní filtr Dionela FDN2 s atestem i pro kojence od 6 měsíců vodní filtr Dionela

 

Ventil s keramickou kartuší pro filtry Dionela pod linku 

Ventil s keramickou kartuší vlevo. Vpravo je stávající vodovodní baterie.

 

.

Obchodní podmínky pro kupující - spotřebitele

Obchodní podmínky pro kupující - spotřebitele

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) vydává OSVČ Václav Tříska se sídlem K Halám 885, Psáry Dolní - Jirčany, 25244, IČ: 68798768 , (dále jen "prodávající"), provozující internetový obchod www.filtrypitnevody.cz pro stanovení předpokladů, podmínek a náležitostí k přípravě a realizaci svých obchodů.


I. KONTAKTNÍ ÚDAJE


Název: Václav Tříska
Sídlo: K Halám 885, Psáry Dolní Jirčany, 25244
IČ: 68798768
Zápis v živnostenském rejstříku ZDE
Telefon: +420 777 219 213, (+420 777 219 214)
Email: info@filtrypitnevody.cz
Kontaktní adresa: Václav Tříska , K Halám 885, Psáry - Dolní Jirčany, 25244

Na této adrese není prodejna, jde o sídlo firmy. Není zde odběrné místo pro odběr zboží.


II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ


1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (VOP) blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Níže uvedený text VOP se vztahuje na koncové spotřebitele (zejm. domácnosti). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky a jsou vedeny v českém jazyce.
2. Odesláním závazné objednávky spotřebitel potvrzuje, že se seznámil s VOP a projevil souhlas s kompletním zněním těchto VOP a všech jejich součástí platných pro internetový obchod www.filtrypitnevody.cz. Současně akceptuje ceny, které jsou platné v okamžiku odeslání objednávky. Tyto VOP jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy. V případě odchylných písemných ujednání platí ujednání těchto zvláštních podmínek.
3. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
4. Veškeré ceny a podmínky platí pro dodávky a prodej zboží a služeb pouze v rámci České republiky. V případě zájmu o dodání zboží do zahraničí bude se zákazníkem dojednáno individuální dopravné a případné další podmínky.

 

 

III. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY


1. Pojmem objednávka se pro tyto VOP rozumí jednostranný právní úkon spotřebitele směřující vůči prodávajícímu s cílem obdržet od něj objednané plnění (dále jen "objednávka").
2. Učinit objednávku je možné buď prostřednictvím nákupního košíku a webového rozhraní www.filtrypitnevody.cz nebo mailem na adrese info@filtrypitnevody.cz nebo písemně na adrese prodávajícího. Takto učiněná objednávka musí splňovat minimální náležitosti a obsahovat nezbytné údaje pro řádné vystavení dokladů a rychlé doručení skutečně požadovaného zboží ke spotřebiteli.
3. Spotřebitel musí uvést (resp. vyplnit v objednávce) minimálně tyto údaje:
- jméno, příjmení a adresu,
- přesné kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa),
- přesné místo dodání, tj. ulici, město, PSČ, příp. stát,
- druhy zboží a služeb,
- způsob dopravy,
- způsob platby,
- celkovou cenu včetně dopravy,
- prohlášení, že se seznámil s VOP v platném znění a že je akceptuje,

4. Celková cena je součtem cen veškerého objednaného zboží a služeb včetně cen za dopravu. Ceny zboží jsou uvedeny v e-shopu, ceny dalšího zboží, služeb a dalších potřebných komponentů pro montáž, které nejsou uvedeny v e-shopu, a celkovou cenu potvrdí prodávající vždy ve své písemné nebo ústní (telefonické) nabídce.
5. Objednávku, která neobsahuje nezbytné údaje, je prodávající oprávněn odmítnout nebo vrátit spotřebiteli k doplnění a poskytnout mu k tomu přiměřenou lhůtu. Její marné uplynutí má za následek, že se na objednávku hledí, jako by nebyla nikdy doručena.
6. Spotřebitel má možnost ještě neodeslanou objednávku zkontrolovat a opravit.
7. Objednávka spotřebitele je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného potvrzení objednávky ze strany prodávajícího (nikoliv však pouze automaticky zaslanou kopií - náhledem objednávky), a to prostřednictvím e-mailu na adresu, kterou spotřebitel uvedl v objednávce nebo při registraci. Od tohoto momentu mezi spotřebitelem a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.
8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu, dohodnuté změny v objednávce) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (písemně či telefonicky).
9. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen objednávku akceptovat a uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu, nebo z jiných závažných důvodů.
10. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory, poštovné apod.) si hradí kupující sám.
11. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího a za jejich případné zneužití.

 

 

IV. DODACÍ PODMÍNKY


1. Prodejce expeduje objednané zboží většinou do 5 pracovních dnů od potvrzení objednávky, avšak tato lhůta není závazná a může být delší. Při platbě převodem začíná běžet expediční lhůta v okamžiku připsání částky na účet prodejce.
2. V případě zboží, které není běžně na skladě nebo je dočasně vyprodáno může být expediční doba delší. Tato informace bude buď uvedena přímo v nabídce u daného produktu, nebo o tom bude kupující informován a bude dohodnut individuálně termín dodání objednaného zboží.
3. Objednané zboží bude zasláno na adresu uvedenou kupujícím Českou poštou jako pojištěná zásilka nebo dodáno prodávajícím přímo na místo zároveň s montáží, pokud ji provádí prodávající, nebo připraveno k osobnímu odběru podle dohody s kupujícím.
4. K veškerému zakoupenému zboží je vždy přiložen daňový doklad, který slouží zároveň jako dodací a záruční list.
5. Spotřebitel je povinen zkontrolovat nepoškozenost zboží při jeho převzetí, tj. při osobním předání ihned na místě a při obdržení zásilky poštou ještě na přepážce nebo před očima doručovatele a případné poškození reklamovat ihned. Toto platí zejména pro zjevné poškození křehkého zboží jako filtrační konvice, UV lampy a podobně. Vždy balíme zboží velmi důkladně, pojišťujme zásilku na plnou cenu a křehké zboží zasíláme jako křehkou zásilku. (Příplatek za křehkou zásilku je uveden u zboží a bude připočítán při rekapitulaci objednávky.) Pokud i přesto dojde při přepravě k poškození, pojistná částka pak slouží k náhradě a k nákupu poškozeného dílu. Okamžikem převzetí zboží spotřebitelem přechází na něho odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží.

 


V. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY


1. Kupní cena zboží je uvedena v nabídce e-shopu www.filtrypitnevody.cz nebo v nabídce prodávajícího, jedná-li se o zboží nebo služby neuvedené v e-shopu nebo dohodnuté individuálně.
2. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu www.filtrypitnevody.cz. Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží a další případné služby (např. montáž).
3. Prodávající není plátce DPH a poskytuje daňové doklady od neplátce DPH. Pro firmy  je na požádání možno dodat většinu zboží přímo z velkoskladu (plátce DPH) s dokladem od plátce DPH. O toto je však třeba vždy požádat předem a domluvit se, zda bude toto možné u konkrétního zboží.
4. Celková dohodnutá kupní cena zahrnuje DPH, veškeré výdaje prodávajícího spojené s balením zboží, jeho označením, doložením všech příslušných dokladů, přepravních dokladů, cenu dopravy zboží na místo stanovené kupujícím jako místo dodání. V případě objednávky montáže zařízení nebo servisu bude cena dopravy a služeb závislá na vzdálenosti a na náročnosti způsobu montáže a bude proto sjednána individuálně se spotřebitelem.
5. Kupující nabude vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením kupní ceny.

6. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží a služeb dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  • na dobírku při zaslání zásilky Českou poštou jako cenný balík. V případě platby dobírkou je spotřebitel povinen uhradit kupní cenu v hotovosti při převzetí zásilky.
  • U objednávek zboží v hodnotě nad Kč 5.000,- není účtováno poštovné a balné.

7. Ceny dopravného (platí pouze pro dopravu v rámci ČR):

 

  • Při osobním převzetí spolu s montáží zařízení (na adrese kupujícího) jsou účtovány ceny dopravného v závislosti na vzdálenosti dle dohody s kupujícím..
  • Při platbě na dobírku jako balík do ruky České pošty: 150,- Kč
  • při zasílání křehkého zboží - jako zejména filtrační konvice OASA, náhradní výbojky UV lamp, Aquawell extra a další křehké zboží nebo zboží obsahující křehké skleněné nebo keramické díly účtujeme příplatek 40,- Kč za křehkou zásilku. Při celkové ceně objednávky nad 5000,- tento příplatek není účtován.

 

 

 

VI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY KUPUJÍCÍM, VRÁCENÍ ZBOŽÍ BEZ UDÁNÍ DŮVODU


1. Byla-li kupní smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel právo dle ustanovení § 1829 odst. 1 občanského zákoníku od takto uzavřené kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění, které objednal. Tato lhůta je určena k tomu, aby se spotřebitel mohl dostatečně seznámit s vlastnostmi zakoupeného zboží, a nelze ji chápat jako právo na výpůjčku zboží. Toto právo také neslouží jako způsob řešení dodání vadného zboží, přičemž ovšem není souběžné využití tohoto práva vyloučeno.
2. Zboží nesmí vykazovat jakékoliv známky použití (zejm. zavodnění žádných jeho částí v případě zařízení na úpravu vody), nesmí být poškozeno a musí být vráceno v originálním obalu.
3. Kupující bere na vědomí, že pokud vrácené zboží bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči spotřebiteli nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku spotřebitele na vrácení kupní ceny.
4. Zboží, které bylo na žádost kupujícího individuálně upraveno, přizpůsobeno apod. nelze vrátit, pokud se kupující s prodávajícím nedohodne jinak.
5. Zboží musí být vráceno na adresu prodávajícího jako řádně zabalená pojištěná zásilka, nesmí však být zasláno na dobírku. Zásilky zaslané na dobírku nebudou převzaty.
6. Při splnění uvedených podmínek se prodávající zavazuje zboží převzít zpět.
7. Není možné žádat vrácení peněz za služby, jejichž čerpání již bylo provedeno na základě výslovné žádosti spotřebitele - kupujícího (např. montáž zboží) před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Pokud kupující objedná montáž zboží nebo jiné služby a dohodne s prodávajícím termín montáže/čerpání služeb před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, bere se toto jako výslovná žádost kupujícího o započetí čerpání služeb před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy podle ustanovení § 1837 bod a).
8. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy a za splnění podmínek v bodech 2 -7 tohoto článku, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží doručí zpět.
9. Peněžní prostředky vrátí kupujícímu převodem na účet, který kupující pro tento účel uvede, nebo jinou dohodnutou formou.
10. Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
11. Vzorový formulář, který je možné pro vrácení zboží použít, naleznete dole na stránce.
12. Veškeré náklady spojené s navrácením zboží zpět prodávajícímu hradí kupující včetně nákladů na navrácení zboží, které nemůže být pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou.

 

VII. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA


1. Záruční doba a podmínky reklamace (odpovědnosti za vady) zboží se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
2. Prodávající odpovídá zákazníkovi za to, že prodávané zboží je při převzetí zákazníkem ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že se jedná o zboží, které si zákazník objednal, a že toto zboží je bez vad. Pokud zboží při převzetí zákazníkem není ve shodě s kupní smlouvou, jedná se o rozpor s kupní smlouvou.
1. Je-li zásilka zboží při přebírání od přepravce zjevně porušena nebo poškozena, musí zákazník při převzetí takové zásilky učinit písemně výhradu u přepravce a umožnit tak uplatnění náhrady škody u něho.
2. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během 6 měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující již při převzetí zboží. To neplatí, pokud zákazník před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. O rozpor s kupní smlouvou se nejedná v případě běžného provozního opotřebení nebo v případě poškození způsobeného špatnou manipulací se zbožím, například při neodborné montáži kupujícím nebo jím sjednanou jinou osobou.
3. V případě, že zboží při převzetí zákazníkem není ve shodě s kupní smlouvou, je prodávající povinen bez zbytečného odkladu uvést zboží do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě, a to podle požadavku zákazníka opravou zboží nebo výměnou zboží nebo jeho části. Není-li to možné, může zákazník požadovat přiměřenou slevu nebo může odstoupit od smlouvy, je-li spotřebitelem.

VII. A)Záruční podmínky

1) Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat.
2) Vadou se rozumí chyba funkčnosti zboží nebo jeho poškození, způsobené výrobcem. Za vadu nelze považovat změnu vlastností zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávné montáže, provedené zákazníkem, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku jakéhokoliv poškození zákazníkem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.
3) Uplatní-li zákazník reklamaci (právo z odpovědnosti za vady) prodaného zboží řádným způsobem, je prodávající povinen reklamaci včetně odstranění vady vyřídit bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Prodávající může v odůvodněných případech se zákazníkem dohodnout lhůtu delší. V případě, kdy není reklamace vyřízena do 30 dnů nebo do dohodnuté delší doby od jejího uplatnění, má spotřebitel stejná práva jako u neodstranitelné vady.

VII. B) Postup uplatnění reklamace (odpovědnosti za vady):

1) Zákazník může reklamaci uplatnit e-mailem na adrese info@filtrypitnevody.cz (doporučujeme jako nejefektivnější postup), telefonicky na čísle +420 777 219 213, nebo písemně na adrese sídla prodávajícího a zejména zasláním reklamovaného zboží prodejci k posouzení/vyřízení reklamace.
2) Součástí uplatňované reklamace je podrobný popis vady zboží, případně fotodokumentace.
3) Nákup reklamovaného zboží prokazuje zákazník nejlépe nákupním dokladem. Bez předložení nákupního dokladu zahájí prodávající reklamační řízení, jen pokud zákazník jiným věrohodným způsobem doloží, že reklamované zboží zakoupil u prodávajícího a že je v reklamační lhůtě.
4) Prodávající dohodne se zákazníkem datum a způsob vyřízení reklamace.
5) Jakmile zákazník uplatní některé z práv odpovědnosti za vady zboží, například právo na odstranění vady či slevu, je tímto projevem vázán a nemůže volbu uplatněného práva měnit, pokud se nedohodne s prodávajícím jinak.
6) Není-li uplatňovaná vada prodávajícím uznána jako oprávněná, je prodávající povinen v zákonné lhůtě 30 dnů od uplatnění reklamace zákazníka informovat o důvodech zamítnutí reklamace.
7) V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši. V případě neoprávněné reklamace nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně.

VII. C) Záruční doba, lhůta pro uplatnění reklamace

1) Záruční doba na zboží je 24 měsíců (s výjimkou některého drobného spotřebního zboží, např. mimo výrobků z gumy – těsnění apod., náplní filtračních vložek, membrán apod.) a začíná běžet ode dne převzetí zboží zákazníkem.
2) Reklamace (právo z odpovědnosti za vady) musí být uplatněno v záruční době, a to bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada objevila.

VII. D) Vady odstranitelné a neodstranitelné

1) Za odstranitelné vady se považují takové vady, které lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita zboží.
2) V případě výskytu odstranitelné vady má zákazník právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna.
3) V případě vady odstranitelné má zákazník právo na výměnu zboží nebo na odstoupení od smlouvy pokud:
4) reklamace nebyla vyřízena do 30-ti dnů ode dne jejího uplatnění a nedošlo k jiné dohodě,
5) zákazník nemůže pro opětovné vyskytnutí odstranitelné vady po opravě nebo pro větší počet odstranitelných vad zboží řádně užívat. O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne nebo jestliže se vyskytne jakákoli čtvrtá vada. Větším počtem vad trpí zboží tehdy, má-li v době uplatnění reklamace současně nejméně tři odstranitelné vady.
6) Za neodstranitelnou vadu se považuje taková vada, kterou nelze odstranit nebo její odstranění není účelné s přihlédnutím ke všem rozhodným okolnostem.
7) Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby zboží bylo řádně užíváno jako zboží bez vady, má zákazník právo:
8) požadovat výměnu zboží za nové bezvadné
9) nebo odstoupit od kupní smlouvy.
10) V případě, že charakter neodstranitelné vady nebrání řádnému užívání zboží jako zboží bez vady a zákazník nepožaduje výměnu zboží, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Při poskytování slevy se přihlíží k charakteru vady.

 

 

VIII.OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ


1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.
3. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
4. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
6. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
7. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
8. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení může spotřebitel kdykoliv odvolat, a to tak, že zašle e-mailovou zprávu na adresu info@filtrypitnevody.cz.
9. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů


IX. DALŠÍ USTANOVENÍ


1. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
2. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
3. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.
4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 e) občanského zákoníku.
5. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy. Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne.

 

Tyto VOP nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách prodávajícího.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

 

 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy podle nařízení vlády č. 363/2013 Sb.

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

Adresát:
Václav Tříska, sídlem K Halám 885, Psáry - Dolní Jirčany, 25244,
provozující internetový obchod www.filtrypitnevody.cz
e-mail: info@filtrypitnevody.cz
tel.: +420 777 219 213,

 

- Oznamuji/oznamujeme, že tímto odstupuji/odstupujeme od smlouvy o nákupu tohoto zboží /o poskytnutí těchto služeb:

 

- Datum objednání /datum obdržení :

 

- Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů:


- Adresa spotřebitele/spotřebitelů:

 

 

- Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

 

- Datum

 

 

 

 

 

ZPĚT na hlavní stránku - Produkty